January 24, 2023

МАЛИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ

Иако ресурсите на вода на земјата се намалуваат, хидроенергијата во условите во кои живееме се враќа, и тоа не само како извор за генераање на енергија туку и како акумулатор на енергија. Тоа е складирање на водата со пумпање и е најголемата и најстарата форма на складирање енергија во земјата и е најефикасната форма на складирање енергија од големи размери.

Хидроенергијата е првиот обновлив извор на енергија во светот. Честопати погрешно се смета за веќе искористен ресурс,.

Извештајот на NHA https://www.hydro.org/ го идентификува пазарот, регулаторните предизвици за растот на хидроенергијата со пумпно складирање на водата.

https://www.hydro.org/wp-content/uploads/2018/04/2018-NHA-Pumped-Storage-Report.pdf

Објаснување за пумпното складирање на вода

Објектите за складирање со пумпање се изградени за да ја пумпаат водата од долниот резервоар до горниот резервоар за време на вишок електрична енергија во електро енергетскиот систем. Во режимот на пумпање, електричната енергија се претвора во потенцијална енергија и се складира во форма на вода на горната кота, поради што понекогаш се нарекува „батерија за вода“. Пумпањето на водата кон горнот резервоар за привремено складирање „ја полни батеријата“.

елементи на пумпна хидроцентрала

Гравитацијата се грижи за останатото . За време на периоди на голема побарувачка на електрична енергија, складираната вода се ослободува назад низ турбините и се претвора назад во електрична енергија во режим на генерирање како конвенционален хидроенергетски објект.

Пумпното складирање на вода   овозможува повеќе капацитети за произвотство на  енергија од  ветер и сончева енергија.

Хидроенергијата за складирање со пумпми хидроцентрали, овозможува поголема интеграција на другите обновливи извори (ветер/сончева енергија) во мрежата, преку искористување на вишокот на енергија и подготвеност за производство на енергија за време на периоди на произвотство на енергија, кога  е слаб ветерот и сончева енергија. Исто така, има способност брзо да го зголеми производството на електрична енергија, како одговор на периодите на најголема побарувачка.

Бидејќи капацитетот на расположливите ресурси за зацврстување продолжува да се движи  до нивната граница, за да се поддржи растот на обноливи извори на енергија, ова е решението. Складирањето на вода со пумпни хидроцентрали обезбедува предвидливо, конзистентно генерирање на енергија. Овој тип на хидроцентрали се како „сунгери’’ . Тие можат да го искористат вишокот на електрична енергија по евтина тарифа.

Складирање со пумпа и Електроенергетскиот систем-мрежа

Другите обновливи извори, како што се ветерот и сончева енергија, иако помалку променливи со соодветна географска разновидност, можат да претстават нови предизвици за електроенергетскиот систем. Излезната моќност во ресурсите од обновливи извори може да флуктуира во голема мера како што се менуваат временските услови. Тоа може да биде предизвик за мрежата оператори кога обновливите извори на енергија се голема компонента на нивното производно портфолио. Овој променлив излез може да доведе до флуктуации на фреквенцијата и напонот, што негативно влијае на стабилноста на мрежата.

Сепак, со пумпните хидроцентрали се задоволуваат зголемените барања на системот за пренос за доверливост и системски резерви. Се префрла, складира и повторно ја користи генерираната енергија се додека не се појави соодветната побарувачка за системски резерви и променлива енергетска интеграција.

Исто така се избегнуваат периоди на застој во преносот (т.е. да го апсорбира или троши вишокот на производство до нивоа што се во согласност со способноста за пренос на пренос), за да помогне поефикасно управување со електричната мрежа (на пр., брз пристап до значителни и одржливо зголемување на енергијата) и да се избегнат потенцијални прекини во снабдувањето со енергија. Напредната технологија за приспособлива брзина, исто така, овозможува складирање со пумпа да обезбеди уште поголем опсег на брзо полнење и празнење, и услуги за регулирање на фреквенцијата и во режимите на генерирање и на пумпање.

Во РС Македонија теоретски постојат многу локации кои можат да се искористат за овој тип на хидроцентрали. Потребана е подготвеност на релевантнте институции и научната фела, како и вметнување на оваа тема во енергетската планска програма. На сликата се гледаар теоретските можности за пумпни хидроцентрали во РС Македонија.

Sourse: screenshot internet

ПУМПНИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ
Facebooktwitterlinkedinrssyoutube
error: Content is protected !!