June 15, 2024

МАЛИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ

ВОДОЗАФАТИ

 

Зафатот на вода е дел од електраната, која има улога да проектираната количина на вода и инсталираниот проток од реката, да го собере. Друга функција  е тоа што од водата отстранува сè што ќе им наштети на цевките и турбината, првенствено повлечени наноси, суспендиран талог, мраз и сите лебдечки предмети што ги носи водата.

Во пракса се случувало да од лошо дизајнирани водозафати да предизвика оштетување на цевоводот и турбината. Трошоците за поправка и застојот во такви случаи  можат да бидат повисоки и од цената на самиот водозафат.

Постојат неколку видови на водозафати, но ке стане збор само оние кои се од наш интерес, особено за водозафат во самото  речното корито.

Да се формира водозафат треба да се прегради  реката со ниска бариера, обично во висина од 2 метра. Тоа е обично е бетонска бариера што создава застој за притисок на коритото.  Бариерата треба да им овозможи непречен премин на мали и големи вода.

vzahvat1

Тиролски тип на водозафат  често се користи за вода во реките, кои се планински. Поставени се на дното на речното корито, како бетонска структура со хоризонтална решетка преку која поминуваат влечените наноси. Составен дел на ваков водозафат е и таложница за песок, која е направена за да го собери суспендираниот талог од водата. Можат да се појават проблеми во работата од ваквите водозафати и затоа треба постојан надзор.

vzahvat2

 

 

Водозафат Коанда е комбинација на профилирани бетонски праг со челичена решетка. Таа е погодна за акумулирање на вода, каде што треба да се отстранат сите талози  што се поголеми од 1 мм. нема подвижни делови и е многу погодна за планински реки, каде што имаат ниски температури во текот на зимата. Работниот  капацитет е од 100 литри / сек и до 3000 литри во секунда.

vzahvat3

 

 

 

vzahvat4

 

Принцип на работа – Коанда ефектот

 

Страничениот водозафат обично е ставен на брегот на реката непосредно од браната. Тоа се користи за зафаќање на повисоки  количина на вода. Ако поврзан со цевоводот, во продолжение се гради таложница. Примарна  задача е да се спречи влегувањето на влечениот нанос.

Странични водозафат пред прагот со браната
vzahvat5

Страничен  водозафат – само затворчки довод на вода во страна на влезот на каналот.

vzahvat6

Водозафат на браната и тука мислиме на мали брани, најчесто се користи за зафаќање на големи количини на вода (неколку м3/сек).

Exif_JPEG_422

Составен дел од постапката се решетки, уред за чистење решетки, сврзувачки елементи и комори вода.

 

Exif_JPEG_422

Водозафат на мала брана.

 

vzahvat9

Водозафат и стаза за риби.

 

ВОДОЗАФАТИ
Facebooktwitterlinkedinrssyoutube
error: Content is protected !!