October 2, 2022

МАЛИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ

ВАШАТА ЛОКАЦИЈА

 

За да може да се пресмета приближната снага на потенцијалната електраната  на вашата локација, вие треба да го знаете следново:

– Кој е протокот на вода во реката (кубни метри во секунда) (m3/sec)

– Колкава  е висинска разлика во метри (корисен пад) од каде што се прифака и собира водата до каде што водата се враќа во назад во текот на реката .

Моќта што ја има водата тогаш е еднаква на:

P = 9,81 * проток * бруто пад

Пример:

На протокот на 0,75 м3/сек

пад (бруто) 23 m

Бруто снага:

Pbruto = 9,81 * 0,75 * 23 = 169,22 киловати мокност (приближно пресметува):

P = 169,22 * 0,77 = 130,30 kW .

К = 0,77 коефициент на корисно дејство – ефикасност на електраната .овој коефициент е  променлив и зависи од неколку фактори.

 

lokacija1

 

Електраната  во целина, е дефинирана од страна на два параметри: Бруто пад  и инсталиран проток
Сите делови на електраната се димензионирани според овие параметри.

Електраната  како систем, се состои од:

-водозафат

-систем за транспорт на собраната вода

-Машинска сала со опрема

-Испуст на водата и нејзиното враќање во водотекот.

Зафатот треба да го осигура и овозможи проектираната количина на вода потребни за да работа на централата. Ефикасно да ја собери водата од водотеците и да ја префрли во транспортен систем (Канал или цевовод). Покрај тоа водозафатот  мора да го спречи влегувањето на талог и лебдечки тела во системот за транспорт на вода, за да се заштитат машинската опрема (турбина) и цевоводот. Добро дизајниран водозафат  е основа за добро и долготрајно работење на централата и на целата постројка.

Системи за транспорт на вода за електраните, најчесто е отворен канал или цевоводот. За мали падови и големи количини на вода, се користат отворени канали со различен пресек.

Решение за транспорт на вода со канал, често зависи од конфигурацијата на теренот, преку кој треба да врви. За локации каде што имаме помал проектиран  проток а повисоки падови,се употребуваат цевководи.  Цевководите се сега најчесто се направени од челик и пластични цевки. Примарна функција цевоводот е да ја пренесува водата со минимални загуби.

Објектите кои се користат за сместување хидротехничка и електрични опрема, турбина, генератор, цевен развод со вентили, електрични табли за управуванје, трансформатор и др.обично се сместуваат во Машинска зградата и функционално се поврзани. Машина за градба мора да биде обезбедена од поплави во доаѓањето на висока вода или веројатност поплавни бранови кои се случуваат еднаш во 100 години.

Водата кои поминаа низ турбината се испушта назад во реката. Функцијата на одводните канали е да овозможуваат непречено функционирање на турбината и водата безбедно да се врати назад во  водотекот.

 

Во зависност од видот на теренот и реките, најчесто кај нас имаме електрани дефинирани  како проточно деривациони електрани. Проточни бидејќи тие ги користат само на протоците дека на реките во текот на времето а деривациони бидејки е потребен пад кој се создава на
трасата на каналот или цевоводот.

lokacija2

Пример проточна електрана со мал пад

 

lokacija3

Пример проточна електрана со поголем пад.

 

 

ВАШАТА ЛОКАЦИЈА
Facebooktwitterlinkedinrssyoutube
error: Content is protected !!